NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

Tepelné hospodářství

Zajišťujeme výrobu tepla pro bytové domy, školku a další provozovny ze zdrojů (plynových kotelen) nepodléhající licenci s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. To vše na základě koncese, udělené Okresním úřadem Zlín ev.č. 370500-89969. Z celkového počtu 14 provozoven je 6 plynových kotelen vlastních, kdy formou vkladu byla technologie těchto kotelen vložena do společnosti. Na nebytové prostory jsou uzavřeny nájemní smlouvy. 1 provozovna je ve vlastnictví města, zbývajících 7 provozoven je ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek a NBTH, s.r.o. si tyto prostory stejně jako technologii k zajištění výroby tepla pronajímá.

Podrobnější informace naleznete ve výroční zprávě společnosti NBTH, s.r.o.

Právní předpisy

Pro dodávky tepelné energie do budov s byty a nebytovými prostorami se vztahují zejména tyto právní předpisy:

  • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 
  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
  • zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; 
  • zákon o č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; 
  • zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů; 
  • vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů; 
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 
  • vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody