NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

Povinností vlastníka každého objektu je udržovat jej po dobu jeho životnosti ( zák. 183/2006 Sb., „stavební zákon“. Z toho důvodu je povinen zajišťovat řadu prohlídek, kontrol a revizí technického zařízení domu v rozsahu jak jej upravují platné právní předpisy. O všech provedených prohlídkách a revizích musí být vedena dokumentace, která musí být k dispozici kontrolním orgánům.

Revize je celkové ověření stavu vybraného technického zařízení, zda je způsobilé z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti jeho provozu. Zahrnuje vyhledání a posouzení technických rizik s bezpečným provozováním a používáním zařízení a kontrolou shody skutečného provedení vybraného technického zařízení s původní, popřípadě provozní dokumentací a s požadavky technických předpisů.

Některé právní předpisy, týkající se kontrol a revizí
  • Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 91/1979 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,
  • Vyhláška č. 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
  • Vyhláška č. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních.
  • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů